Stadgar

Logotypen är designad av

Linda Åslund Lindvall:

Hemsikan sponsras av

företaget:


Stadgar för Svenska Achaltekeerföreningen (SVATF)


§1. Ändamål och syften

SVATF är en intresseförening och har som ändamål att:

•Sprida kännedom och förståelse för Achaltekeern, dess handhavande och vård.

•Tillvarata och utveckla det inom Sveriges befintliga avelsmaterial.

•Stödja anskaffandet av lämpligt avelsmaterial, dock ej i ekonomiskt hänseende.

•Föra register över Sveriges Achaltekeerhästar.

•Bistå med hjälp för registrering av rasrena Achaltekeer i MAAK.

•Upprätthålla kontakt och samarbete med andra Achaltekeerföreningar utanför Sverige.

•Främja horsemanship och djurskydd.

§2. Säte

Föreningen har sitt säte där ordföranden bor, om ej annat beslutas av styrelsen.


§3. Medlemskap

Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar, hedersledamöter och vetenskaplig ledamot.

Inträde i föreningen kan sökas av envar som är intresserad av föreningens verksamhet.

Till hedersledamot kan utses person som gjort sig synnerligen förtjänt inom eller på ett utmärkt sätt främjat föreningens syfte. Hedersledamot utses på allmänt sammanträde efter förslag av styrelsen.

Till vetenskaplig ledamot kan utses person som på grund av vetenskapliga meriter inom det hippologiska området är förtjänt och som kan vara av värde för föreningens verksamhet. Vetenskaplig ledamot utses på samma sätt som hedersledamot.

Hedersledamot och vetenskaplig ledamot är befriad från årsavgift och innehar ej rösträtt.

Medlem som agerar på sätt som strider mot SVATF:s grundsyn och ändamål och skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. För beslut om uteslutning skall skälen redovisas sam anges vad den uteslutne iakttaga vid överklagandet av beslutet. Erlagda avgifter återbetalas ej då uteslutningen vunnit laga kraft.

                   

§4. Avgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och gäller för nästkommande år.


§5. Verksamhets- och räkenskapsår

SVATF:s verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.


§6. Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte eller extra årsmöte.


§7. Valbarhet

Valbar ledamot i SVATF:s styrelse är den som är medlem i SVATF och uppnått 18 års ålder.


§8. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och minst två och högst fyra ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs växelvis på två år i taget Suppleanter väljs på 1 år.

Styrelsen planerar, leder och fördelar föreningens arbete i enlighet med dess stadgar, och enligt beslut fattade vid föreningens möten.

Styrelsen är beslutsmässig om ordförande samt hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Kassören behöver ej nödvändigtvis vara styrelsemedlem. Styrelsen utser eventuell fristående kassör.


§9. Befattningsbeskrivningar

Orföranden är föreningens officielle representant. Denne leder styrelsens arbete och övervakar att stadgar och fattade beslut efterlevs.

Sekreteraren:

•för protokoll, sköter föreningens korrespondens samt registrerar och förvarar inkommande skrivelser och kopior på utgående skrivelser.

•upprättar förslag till verksamhetsberättelse

Kassören:

•Sköter föreningens bokföring och bokslut enligt gängse regler.

•För medlemsmatrikeln.

•Driver in medlemsavgifter och andra fordringar samt sköter föreningens utbetalningar.

•Gör kontinuerlig uppföljning av liggande budget och utarbetar underlag för kommande budget.


§10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.


§11. Revision

Revisor har tillgång till all bokföring och alla handlingar närhelst de begär.

Revisor skall granska senaste årets förvaltning och räkenskaper och inlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.


§12. Årsmöten och motioner

Årsmöte skall infalla före 30 april.

Kallelse till årsmöte sker senast två veckor före årsmöte och en vecka före extra årsmöte. Motion från enskild medlem att upptas till beslut på årsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade representanter som infunnit sig och fyllt 16 år.


§13. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.Årsmötets öppnande

2.Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

3.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet.

4.Fråga om mötets behöriga kallelse.

5.Fastställande av dagordningen.

6.Styrelsens Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning.

7.Revisionsberättelse

8.Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt resultatdisposition.

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Beslut om antal styrelseledamöter

11.Val av styrelseledamöter och suppleanter

12.Val av revisor och revisorssuppleant

13.Val av valberedning

14.Fastställande av verksamhetsplan och budget

15.Motioner som inkommit enligt stadgarna

16.Övriga frågor

17.Övriga frågor och genomgång av styrelsens förslag till budget

§14. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra möte när behov föreligger. Kallelse skall ske en vecka i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra årsmöte skall förekomma punkterna 1-5 i 13§ samt det ärende eller de ärenden för vilket mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.


§15. Beslutsordning

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet i öppen votering. Vid lika röstetal bifalles det förslag som fått ordförandens röst.

Sluten votering genomföres om medlem så kräver. Vid lika röstetal avgör lotten.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte. Ändringsförslaget skall åtfölja kallelsen till mötet.


§16. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten (ordinarie eller extra) Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster. Förslag till ändrade stadgar skall kungöras i samband med kallelse till årsmötet.


§17. Protokoll

Protokollet skall föras vid alla styrelsesammanträden och vid alla möten.

Justerat årsmötesprotokoll skall inom en månad meddelas alla medlemmar.


§18. Tvist

Vid tvist i tolkningsfråga eller då fråga uppstår som ej förutsetts i dessa stadgar, hänskjuts beslut till årsmötet.


§19. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av årsmöte följt av extra möte en månad senare. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet på båda dessa möten.

Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar.

   

 

Webbcreator: Anne Öman